Sie sind hier: 

>> Hukuki Süreç  >> MALATYA IDARE MAHKEMESI’NE 

  |  

Kontakt

  |

MALATYA IDARE MAHKEMESI’NE

MALATYA İDARE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ’NE İSTANBUL

DOSYA NO
2007/2276 E.

ÖZÜ: Dava konusu mahalde keşif yapılmasına ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin mahkemenizin 2007/2276 E. Sayı 04.06.2008 tarihli kararı uyarınca 23.06.2008 tarihinde tarafıma tebliğ edilen 04.06.2008 tarihli naip hakimlik kararıyla istenen 3.500,00 YTL’lik (üçbinbeşyüzyenitürklirası) avansın, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Tahsilat Veznesi’ne yatırıldığını gösterir tahsilat makbuzunu ibraz eder, uyuşmazlığın teknik yönünün saptanması bakımından bilirkişiler seçilirken ve bilirkişilere yönetilecek sorular belirlenirken gözetilmesi gereken hususlara ilişkin düşüncemin ve seçilecek bilirkişilerin tarafıma bildirilmesi istemimin sunulmasıdır.

23.06.2008 tarihinde tarafıma tebliğ edilen 04.06.2008 tarihli naip hakimlik kararıyla istenen 3.500,00 YTL’lik avans, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Tahsilat Veznesi’ne ödenmiştir. (Ek I- Tahsilat makbuzu örneği ekte ibraz edilmektedir)Bilindiği gibi, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesine 3622 Sayılı Kanunu’nun 11. maddesiyle yapılan ekle, İdari Yargı’da bilirkişi seçimi res’en yapılır. Seçilecek bilirkişilerin, dava konusu uyuşmazlık bakımından gerekli özel ve teknik bilgiye sahip olan, objektif olarak yansız konumda bulunan kimseler olması ve bunların; Türk Koruma Mevzuatı’nın temel amacı olan taşınır-taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile Milli Park Mevzuatı alanında, hidroloji (su), atmosfer bilimi (iklim) ve yaban hayatı ile su-iklim-hayat ilişkisi alanlarında yetkin düzeyde uzman kimseler olması gerekir. Öte yandan dava konusu mahalde keşif yapılmasına, bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin 04.06.2008 tarihli mahkeme kararı uyarınca uyuşmazlığın teknik yönünün eksiksiz olarak saptanması için; “Munzur Projesi” adı altında toplanan tümü enerji amaçlı 8 barajdan Uzunçayır Barajı ve HES’i hariç, Mercan Vadisi’nde yer alan Mercan HES’nin, Munzur Vadisi’nde yapımı planlanan Akyayık, Kaletepe, Bozkaya, Konaktepe I-II Baraj ve hidroelektrik santrallerinin, Pülümür Vadisi’nde yapımı planlanan Pülümür Barajı ve hidroelektrik santralinin göl alanlarını ve hacimlerini gösterir projeler ile diğer teknik verilerin,Munzur Vadisi’nin Milli Park ilan edilmesine ilişkin idari işlemin ve dayanaklarının,
Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli İnkişaf Planı’nın ve bu plan uyarınca Orman Bakanlığı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi tarafından yapılan çalışmaların ve hazırlanan raporların,
Keban Barajı’nın inşası nedeniyle Pulursak
(Pülümür) yolunda yapılan arkeolojik yüzey araştırmasında elde edilen arkeolojik ve tarihsel verilere ilişkin raporun, tarihi ve bilimsel tespitlerin
celbi gerekir.

Naip hakim tarafından seçilecek bilirkişileri
-nedenleri varsa- reddetmek hakkını kullanmak için bunların, ekli pulla tarafıma bildirilmesini isterim.Sonuç ve İstem: Avansın ödendiğini gösterir tahsilat makbuzunu ibraz, seçilecek bilirkişilerin
-ekli posta puluyla- tarafıma bildirilmesini talep eder, saygılar sunarım. 30.06.2008Davacı
Murat CANO

EkleriAvansın ödendiğine dair tahsilat makbuzu 15 YTL değerinde posta pulu