Sie sind hier: 

>> Hukuki Süreç  >> Avukat Baris Yildirim / Tunceli Barosu 

  |  

Kontakt

  |

Avukat Baris Yildirim / Tunceli Barosu

Munzur Dağı Kadar Taş Düşsün Başınıza!
Avukat Barış Yıldırı
m / Tunceli Barosu
Tunceli’deki Munzur Vadisi 1971 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Millî Park olarak ilan edildi.İlginç özellik ve güzelliklere sahip olan,başta Bern Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerce de korunan birçok endemik bitki türü ile hayvan türünü içinde barındıran Munzur Vadisi Millî Parkı’na dair skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Millî Park sahasındaki Munzur Çayı üzerinde yapımı kararlaştırılmış olan Bozkaya Barajı ve HES, Kaletepe Barajı ve HES, Konaktepe Barajı ve Konaktepe Barajı-Konaktepe HES I ile Konaktepe HES II ile Millî Park sahasındaki Mercan Deresi üzerinde yapımı kararlaştırılan Akyayık HES projelerinde sona gelinmek üzere. Bu projeler hayata geçmek üzere.Devlet Munzur’u yok etmek için son derece kararlı ve sabırsız…

Millî Parkın doğal sit alanı olarak tespit ve tescili için 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmuştum. Fakat talebime hiçbir yanıt verilmemiş bunun üzerine de İdare Mahkemesi’nde dava açmıştım.
Hukuksal olarak tabiat varlıklarını da korumakla yükümlü olan Kültür ve Turizm Bakanlığı davaya cevap dilekçesinde davanın reddini talep etmişti.
Dava sürecinde yaptığım araştırmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Elazığ Müze Müdürlüğü’nün 2001 yılında Munzur Vadisi’nin 1. Derece doğal sit alanı olarak tespit ve tescil edilmesi gerektiğine dair rapor hazırladığını ve fakat bu müdürlüğün tüm ısrarlı uğraşılarına rağmen bu talebin görmezden gelindiğini tespit etmiştim. Bu tam anlamıyla bir skandaldı.
İdare Mahkemesi’ndeki dava devam ediyor. Munzur Vadisi’nin doğal sit alanı olarak tespit-tescil edilmesi yönündeki davamızın sebebi hem Munzur Vadisi’nin ilginç özellik ve güzellikleri ile ender bulunan bir doğa alanı olması ve hem de hukuksal olarak doğal sit alanlarında kesin olarak baraj ve hidro elektrik santrali yapılamaması.
Yaptığım başka bir araştırmada da Munzur Vadisi Millî Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın 2002-2006 tarihleri arasında aralarında profesör doktor, doçent doktor gibi akademisyenlerinde bulunduğu alanlarında uzman şehir plancı jeoloji/hidrojeoloji mühendisi,meteoroloji mühendisi, çevre mühendisi, mimar, jeomorfolog, su ürünleri mühendisi, sanat tarihi danışmanı, arkeoloji danışmanı, orman mühendisi, biyolog, ziraat mühendisi, peyzaj mimarı gibi ünvanlara sahip kişilerce hazırlanmış olduğunu ve fakat 2006 yılından bu yana Uzun Devreli Gelişme Planı’nın Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanmadığını tespit ettim.Bu durum Baraj ve HES’lere karşı ciddi bir duyarlılığın olduğu Dersim’de büyük bir heyecana vesile oldu. Zira, Millî Parklar Kanunu ile Millî Parklar Yönetmeliği’ne göre Millî Park Uzun Devreli Gelişme Planı kesinleşmeden Millî Park alanında hiçbir yapı ve tesise izin verilemediği gibi Millî Park Uzun Devreli Gelişme Planı’nda yer verilmeyen hiçbir yapı ve tesis bu kapsamda baraj ve HES Millî Park alanlarında yapılamıyor.

Buna rağmen Millî Park sınırları içerisindeki Mercan Suyu üzerinde yapımına 1985 yılında başlanan ve 2003 yılından beridir de enerji üreten Mercan HES Millî Park Uzun Devreli Gelişme Planı kesinleşmeden inşa edilip işletilmeye başlanmış.Bu durum bir başka skandal.16 Mart’ta Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum.Ortada devlet eliyle inşa edilmiş “kaçak yapı” var.Hukuksal olarak bu HES’in yıktırılması ve sorumluların cezalandırılması lazım.

Şunu da belirtelim ki Munzur Vadisi Millî Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nda da Munzur Vadisi Millî Parkı sınırları dahilinde yapımı kararlaştırılan baraj ve HES’lerin Millî Parklar mevzuatı ile Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere açıkça aykırı olduğu ve bu baraj ve HES’lerin ekosisteme telafisi mümkün olmayacak zararlar vereceği, bu baraj ve HES’lerin yapılmaması gerektiği açıkça belirtilmektedir.

Munzur Vadisi Millî Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Analitik Etüd Raporu’nda:
“Munzur Suyu ve Mercan Deresi üzerinde çok sayıda hidroelektrik santrali projesinin gündeme gelmesi en önemli potansiyel çevre sorunudur. Bu durum Tunceli’de akarsu ekosistemi bakımından en önemli doğal serveti oluşturan akarsularda başta endemik alabalık türleri olmak üzere, balık varlığının ve canlı yaşamın, akarsu vadilerinde bitki örtüsü ve yaban hayatın oluşturduğu biyo-çeşitliliğin büyük ölçüde zarar görmesine ve ekolojik sistemin bozulmasına yol açacaktır” tespitine yer verilmektedir.

Munzur Vadisi Millî Parkı 1/25000 Ölçekli Uzun Devreli Gelişme Planı Çalışması -Plan Karar Ve Hükümleri- nin Plan Hükümleri bölümünde:
“Planda yer alan tesis ve düzenlemeler dışında hiçbir tesis yapılamaz.Yapılacak tesisler hiçbir şekilde planda gösterilen amaç dışında kullanılamaz.
…2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereği,milli park içinde sürdürülmekte olan her türlü sondaj, sedde, baraj v.b. altyapı çalışmaları durdurulacaktır” denilmektedir.

Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’na dair çalışmalar 2006 yılında bitirilmiş olmasına rağmen bahsi geçen plan aradan geçen uzun zamana rağmen halihazırda Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanmamıştır.Bunun sebebi son derece açıktır: Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’na dair belgelerde Millî Park sınırları içerisinde baraj ve HES yapılamaz denildiği için bu plan özellikle onaylanmamaktadır. Baraj Projelerini oluşturan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı.Doğayı ve Millî Park’ları korumakla yükümlü bir genel müdürlük ile Millî Park alanında doğaya ve çevreye zarar vereceği tartışmasız olan baraj ve HES projelerini hazırlayan bir genel müdürlüğün aynı bakanlığa bağlı olması dünyada eşine az rastlanır bir durumdur.

Çevre politikası çevreyi tahrip etmek üzerine kurulu bir başka ülke daha var mıdır acaba…
Çevre ve Orman Bakanı çevreyi ve ormanları koruyacağı yerde baraj ve HES’leri savunduğu müddetçe bakanlığını yaptığı çevre de orman da kalmayacak bir gün ve bu durumda koltuğu da…
Dersimlilerce kutsal bilinen Munzur’un ahı kendisini yok etmek isteyenleri tutar mı bilinmez ama bizler Munzur’un çocukları Munzur’a kıymalarına izin vermeyeceğiz…

avbarisyildirim@hotmail.com